Hållbarhet

Materialet betong utgör en väsentlig del i uppbyggandet av samhället och såväl boende, kommunikationer och energiförsörjning skulle varit svårt utan byggande med betong.

Betongens beständighet, livslängd och övriga egenskaper gör att det inom samhällsbyggandets alla delar är svårt att ersätta betong annat än i begränsad omfattning. Betongen är ett fantastiskt material som kan i stort utformas efter behov och det är få material som kan hanteras flytande för att sedan bli hårt som sten. Betong i kombination med armering är en unik materialsammansättning som i allra högsta grad bidragit till samhällets utveckling de senaste 150 åren.

Betongen bidrar dock, framförallt vid tillverkning av cement, till stora CO2 utsläpp – 90% av koldioxidutsläppen kommer från tillverkning av cementklinker. Betongens livscykel och fördelning av utsläpp i produktionsskedet visas i figur nedan (från Färdplan för klimatneutral betong).

Betongbranschen som helhet har satt upp målsättningen att betongen ska nå en halverad klimatpåverkan för betong inom husbyggnad inom fem år med visionen och målsättningen att alla betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Detta ska främst ske genom fortsatt utveckling av betongsammansättning användning av alternativa bindemedel, optimering av design samt lägra klimatpåverkan från transporter. Därtill diskuteras optimering av betongsplacering, dvs rätt betong på rätt plats och även att man ska redan i tidiga skeden välja resurssnåla konstruktionslösningar. Allt ovanstående ställer krav på såväl nya investeringar i FoU och även kravställare, konstruktörer och entreprenörer.

Vi på Conelement har ställt oss frågan hur vi på bästa möjliga sätt kan vara en positiv bidragande kraft i ovanstående vision och målsättning. Vi tror här det är en fråga om samarbete, information och kommunikation. Samarbete med leverantörsföretag, transportföretag, installatörer, entreprenörer och inte minst beställare och projektörer. I ett första skede krävs det samförstånd vilka mål som ska uppfyllas och här krävs först och främst att beställarna ställer krav på vilken typ av betong man ska använda och kommunicerar detta redan i projekteringsskedet.

Conelement kan vara delaktig redan i projekteringen. I dessa fall och i samband med egenutvecklade projekt kommer vi att optimera cementmängden och dimensionerna våra prefabricerade komponenter och system för att i största möjliga mån förbättra våra produkters miljöpåverkande egenskaper utan att för den delen göra avkall på kvalitet eller funktion.

Vi kan kanske inte påverka byggbranschens alla skeden, men vi har möjlighet ska vi också vara med och bidra till klimatneutralt Sverige 2045.